Saturday, September 20
3AM/12AM
ETPT
Saitama, Japan