All
fw
Sub. Att. Avg. per 15 min.
1 Chas Skelly 2.79
2 Charles Oliveira 2.62
3 Rani Yahya 1.73
4 Dennis Bermudez 1.51
4 Darren Elkins 1.51
6 Godofredo Pepey 1.49
7 Jimy Hettes 1.42
8 Rony Jason 1.30
9 Sam Sicilia 1.21
10 Dustin Poirier 1.17