MEX
All
Takedown Accuracy
8 Erik Perez 60.90
35 Efrain Escudero 48.00