MEX
All
Takedown Accuracy
7 Erik Perez 60.90
66 Efrain Escudero 40.60